នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.resilience.org/stories/2013-...ransformation/

Paul Hawken came to Portland, Oregon, to deliver a “direct, naked, taut, honest, passionate, lean, shivering, startling, and graceful” commencement address at the University of Portland (pdf).

“Civilization needs a new operating system,” he said, “you are the programmers, and we need it within a few decades.”

Hawken’s metaphor of transformation — along with its ascription of agency, charge of responsibility, and invitation to opportunity — fit perfectly the tone I sought for the Ecotrust publication “Resilience & Transformation: A Regional Approach,” and we used it as a pull-quote with the introduction (pdf or magazine).