នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

Tbsp

cooking oil

 

2

cloves

garlic

mashed

1

cup

onion

chopped finely

1

 

green jalapeno pepper

chopped finely and seeds removed or leave seeds for spicy flavor

1

tsp

cumin (called jeera at Indian groceries)

 

1

can - 15.5 oz.

tomato sauce (puree)

 

2

cups

pumpkin puree

 

1

cup

Filtered water

 

1

can - 15.5 oz.

cooked black beans (any equal amount of cooked dried bean will do also)

 

2

cups

chicken broth or 2 bouillon cube + 2 cups filtered water

 

2

Tbsp

cilantro

stems removed and chopped

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Fry garlic, onion, jalapeno pepper and cumin in cooking oil in a medium pot on stove.
  2. Add tomato sauce, pumpkin puree, filtered water and cooked black beans. (Mash beans before adding if no blender is available.) Add chicken broth or bouillon cubes mixed with filtered water and simmer for 15 minutes.
  3. Run ½ of the mixture through a blender, return to pan.
  4. Serve in bowls and garnish with cilantro.

 


ស្លាក

Pumpkin