នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2/3

lb

breadfruit

 

½

lb

carrots

washed peeled diced

1

lb

squash or pumpkin

washed & chopped

 

 

salt & pepper

to taste

1

 

onion

peeled and diced

2

cloves

garlic

chopped

1

piece

ginger

to taste

 

 

Fenugrec or celery seeds

 

3

pods (1 tsp)

cardamom

 

 

 

olive oil

 

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Heat the oil, add diced onion, cook for two minutes.
  2. Increase heat, add garlic and spices.
  3. Cook for two more minutes, stirring constantly.
  4.  Add one liter of water.
  5. Add chopped vegetables.
  6.  Simmer for 45 minutes, or less if your using a pressure cooker.
  7. More water, broth, milk or coconut milk may need to be added to get the texture you want.
  8. Use a blender to mix and get a delicious creamy soup. Good to eat cold or hot!

 


ស្លាក

Breadfruit