នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

pfaf.org/user/Plant.aspx.../user/Plant.aspx

Longan, Dimocarpus longan, is a fast-growing, evergreen, well-branched, fruit tree that grows up to 14 m tall with a bole diameter of 1 m. It is native to Southern Asia. Its fruits are highly valued as a food and as a medicine. The fruit has a sweet mucilaginous flesh. It can be eaten raw or dried and preserved in syrup, cooked in sweet and sour dishes or in soups. Medicinally, the fruit is a stomachic, febrifuge and vermifuge, and an antidote for poison. Leaves, flowers, and seeds are also used in traditional medicine. Seeds and rind are burnt for fuel. The wood is used for posts, agricultural implements, furniture, construction, etc.

--- Plants for a Future

 


ស្លាក

Longan

Collections