នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This is an excellent all-purpose guide to home canning & preserving.

Publication Details

  • Publisher: Lane Publishing Co.
  • ISBN-10: 0376022124
  • ISBN-13: 978-0376022110
  • Dewey Decimal: 641.42
  • ECHO Library: 641.42 GAU

Purchase