នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

handful winged bean flowers  

1

  leek shredded

½

tsp chili powder  

2

tbsp oil  

¼

tsp turmeric  

 

  salt to taste

 

 

  Flavor can be improved by adding tomato

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Mix all ingredients except oil     
  2. Cook in a covered pan till moisture evaporates
  3. Add oil and cook for a few minutes

 


ស្លាក

Winged Bean