នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Richard Fulmer

Event: ECHO International Agriculture Conference 2018 (13 វិច្ឆិកា 2018)

CTI very brief history and video presentation of equipment for small farmer post-harvest processing by grinding dry solids to flour, harvest and processing groundnuts and recovery of clean seed from harvested dry millet.

Richard Fulmer

Background in chemistry, biochemistry and food processing; Retired Cargill, Inc., Research Director; long term volunteer at CTI. He worked with ECHO on equipment for grinding dry materials including Moringa olifera; has conducted ECHO on-site work and presentations