នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

iopscience.iop.org/article/10.10...X/377/1/012024

Abstract, IOP Publishing, 2018

With the overall temperature rise across the globe and the sweltering heat these summers, one can safely assume that households will see a furious shoot-up in their electricity bills this year. While the urban population resorts to air-conditioning to escape the heat wave, the poor clamour for shade in varied confinements. About 300 million people in India live without access to power. The perfect solution for the poor to the problem of rising temperatures is the 'Eco-Cooler', a cooling device that can run without electricity. The process involves creating grids made from repurposed plastic bottles cut in half and installed on windows as per size. Based on the direction of the wind and the pressure created by airflow, the Eco-Cooler decreases the temperature by five degrees Celsius at optimal conditions.


ស្លាក

Eco-cooler

Collections