នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/slm12-cons...agriculture

AccessAgriculture Training Video

The main aim is to reduce costs and improve profitability. Soil health is improved as is soil moisture. Zambia is leading the way in Sub-Saharan Africa and this programme shows how the technique is practised.

Available languages

Arabic   Bambara   Burmese   English   Fon   French   Kalenjin   Kikuyu   Kiswahili   Luo (Uganda)   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Urdu   Wolof