នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  • Integrated nutrient supply
  • Improved fallow
  • Nitrogen transfer from legumes
  • Cover crops on acid soils
  • Sunnhemp
  • Rock phosphate
  • Micro-nutrient drain
  • Soil conservation and shifting cultivators
  • Cycles of poverty