នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

This ECHO technical note gives background information on aflatoxins and the dangers of some aflatoxins.   

12 pages, 

Publication Details

  • Published: 2005
  • Publisher: ECHO, Inc.
  • Dewey Decimal: 599.023
  • ECHO Library: 599.023 BER

ស្លាក

Aflatoxin