នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Dr. Jennifer Waiyego

Event: ECHO East Africa Pastoralist Symposium 2014 (20 មិនា 2014)


ស្លាក

Innovative Solutions

តំបន់

East Africa