នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • Livestock production
 • Livestock Revolution
 • Livestock strategies in Bolivia
 • Climate-soil-pasture-cattle interactions in Brazil
 • Integrated systems
 • Dry rivers
 • Zero grazing in Kenya
 • Cuban experience in integrated farming
 • Llam production in Bolivia
 • Dutch dairy farmers
 • Predatory ants