នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

academic.oup.com/jinsectscience...10/1/115/865197

Abstract, Journal of Insect Science, 2010

Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) has been the current topic of research for insect taxonomists and applied entomologists in India due to its invasiveness, rapid spread, morphological and biological variations and the need for establishing an effective control strategy. The biology of the mealybug P. solenopsis was studied on cotton under laboratory conditions between August and October of 2009 with mean temperature and relative humidity o


ស្លាក

Mealybug Cotton