នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

Research Report # 70

28 pages, photos

Publication Details

  • Published: 2003
  • Publisher: International Water Management Institute
  • ISBN-10: 9290905182
  • Dewey Decimal: 627.52
  • ECHO Library: 627.52 SHA