នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Ricardo Romero

Event: ECHO Congreso Agricultura y Desarrollo Comunitario - Managua Nicaragua (29 កញ្ញា 2016)

Una propeusta real de una alternativa de vida, que incluye temas como organización social, producción de comida, cultivo de carbono, biconstrucción, uso de ecotechnologías, educatíon, economía alternative y conservación del bosque de niebla.


តំបន់

Latin America and ...