នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

seedalliance.org/publications/p...eeding-toolkit/

Participatory Plant Breeding (PPB) is a highly effective on-farm breeding method that involves a close collaboration between farmers and researchers. The approach provides farmers an opportunity to adapt crop varieties to their specific regions and organic farming practices. This toolkit includes a background on the theory and practice of PPB, case studies of successful projects, and worksheets to facilitate project planning and execution.