នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  • Integrated pest management - Nicaragua
  • Insecticial plants
  • Biological control
  • Do small farmers have effective alternatives to chemical pesticides
  • Natural crop protection based on local resources
  • Natural enemies wanter
  • Mexican farmers sell organic coffee