នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2

tbsp olive oil  

2

  chicken breast boneless, split and cut into strips

1

medium onion diced

10

cloves garlic diced

1

  leek thinly sliced

1

tsp cumin seeds  

1

  pasilla chili roasted, peeled, seeded and chopped

2

  fresh tomatoes chopped

1

cup quinona  

1-3/4

cups water  

 

  salt & pepper to taste  

2

tbsp Parmesan Cheese (optional)  

 

  fresh cilantro for garnish  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Heat olive oil in a saucepan and sauté chicken strips for 2 minutes. Remove chicken and set aside.
  2. Sauté onion, garlic and leek in the same pan for 3 or more minutes.
  3. Lightly toast cumin seeds for 30 seconds.
  4. Add cumin seeds, chili, tomato and quinoa. Stir well.
  5. Add water and bring to a simmer.
  6.  Add chicken and simmer, covered for 10 minutes
  7. Check to see that everything is cooked and season with salt and pepper to taste.
  8. Serve garnished with cheese and cilantro, as desired.

 


ស្លាក

Quinoa