នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Dan Newns

Event: 2019 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference (01 តុលា 2019)

An exploration of the need for a shift in the current paradigm of human "waste" and the pleasingly simple science that offers a solution; we will look at the different sanitation situations around the world, how and why they may be problematic, discuss the most appropriate ecological solutions on offer exploring how they work and the benefits they can bring.