នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.re-alliance.org/post/permacul...re-development

The word 'development' is like a double-edged sword. It can be a tool to cut your fodder needs, or it can cut your throat. It can mean improvement in quality of life, or it can herald a slide into deterioration of social, economic and environmental systems. Here, Chris Evans examines the history of the word development, and the part Permaculture has to play as a method of ensuring its positive side.

Re-Alliance.org


ស្លាក

Permaculture