នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

1,103 pages, illustrated, photos

Publication Details

  • Published: 1959
  • Publisher: Iowa State University Press
  • Dewey Decimal: 636.508
  • ECHO Library: 636.508 BIE