នេះ Video មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

កំណត់ថ្នាក់អត្រា​ធនធាន​នេះ


Session: We have for decades focused on food security with little emphasis on nutrition. But increase in the triple burden of malnutrition has forced us to relook at nutrition and its effect on human health. Achieving good nutrition in a household, community and nation is only possible if it is inclusive. That is if men, women and youths all join efforts to fight malnutrition. We need a gender-sensitive nutrition to kick out malnutrition and its ills.

Biographical information: Eileen Nchanji , the gender specialist at the International Center for Tropical Agriculture, Africa, has a doctoral degree from the University of Goettingen, Germany where she worked on how relationships and networks shape farmers access and control over resources used for urban agriculture. She also looked at traditional and contemporary strategies women use to access farm lands. Her general interests are climage change, technology adoption, land tenure systems, women empowerment and inclusivity.


តំបន់

East Africa