នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.latelierpaysan.org/English

We are a French-speaking collective of small-scale farmers, employees and agricultural development organisations, gathered together as a cooperative named l’Atelier Paysan, a tool box of farmer-driven technologies and practices. Based on the principle that farmers are themselves innovators, we have been collaboratively developing methods and practices to reclaim farming skills and achieve self-sufficiency in relation to the tools and machinery used in organic farming.