នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

84 pages, illustrated, photos

Online Book

Publication Details

  • Published: 1991
  • Publisher: Oxfam
  • ISBN-10: 0855981709
  • Dewey Decimal: 333.761
  • ECHO Library: 333.761 CRI