នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.growables.org/information/Tr...ruit/longan.htm

Growables

Origin
Native to Asia, longan was introduced here in the early 1900s and is grown in Hawai'i, California, and South Florida. There are numerous cultivars of longan; 'Kohala' is the variety most planted in Florida. 4
In 1954, rare-fruit pioneer William Whitman introduced the superior 'Kohala' cultivar from Hawai'i. 9

Description
The longan is a large evergreen tree that is becoming very popular in South Florida landscapes. Native to southeast Asia, this beautiful tree produces showy clusters of grape-like fruit during the mid-to-late summer. Trees can grow as high as forty feet or more and are well-adapted for a wide variety of soil and moisture conditions. 3