នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.foodsciencejournal.com/download/...57-520.pdf

Abstract, International Journal of Food Science and Nutrition, 2018

Sapota (Manilkara achras Mill) being to family Sapotaceae, is one of the major Fruit crop. Grown In India. It is a good source of sugar with ranges between 12 and 14 per cent, The most common cultivars grown are kali Podhi, Chaatn, Dhola, Diwani, Long, Bhuri Bhurpotti, Jingorpala, Cricket boll, oval, Bangalore and calculta round. Fruit contain about 72 to 78% moisture (wb) and TSS ranges from 12 to 18 brix. It is liked by people of all ages. It is a most popular fruit is Asia. Sapodilla fruit has a short shelf life. Medicinal properties of sapota are due to chemical constituents such as polyphones, ascorbic acid, glycoside saponin etc. Application of sapota in various fields such as medicinal properties, Traditional uses and Cosmetic value.

Value added product of sapota is sapota squash, sapota jam, sapota slices, sapota butter, sapota cheese, sapota candy, sapota milk shake, sapota powder, sapota biscuit, sapota ice cream, sapota shrikhand, sapota pulp, sapota juice, osmo-dehydrated sapota slices, sapota nectar, sapota lassie, sapota chocolate, sapota bar, sapota tree chewing gum, sapota toothy - fruity. These are value added product its useful for the Eyes, Wellspring of energy, Calming agent, Avoidance of certain cancers, Sound bones, Help from Constipation Benefits amid Pregnancy, Hemostatic properties, Hostile to viral and anti- bacterial properties, Hostile to Diarrheal, Emotional wellness,Frosty and Cough, Help in Wight loss, as a detoxifying agent, Tooth cavities.

Keywords: sapodilla, cricket boll, medicinal properties, sapota bar, sapota powder

 


Collections