នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

  onion chopped

2

large tomatoes chopped

1

cup pumpkin cubed

2-3

  okra sliced

3

  carrots slices

½

cup tomato paste  

1

cup water  

1

large potato sliced or cubed

1

large green pepper chopped

1

tbsp salt   

1

tbsp cumin ground

2-3

cloves garlic minced

1/3-1/2

cup cilantro finely chopped

1

cup water  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. In large heavy saucepan, saute in 1-2 tablespoons oil, onion.
  2. Add and brown tomatoes.
  3. Cook 10 minutes over high heat, stirring occasionally.     
  4. Add pumpkin, okra, carrots, tomato paste, water.
  5. Continue to cook on high.
  6. Add potato, green pepper, salt, cumin, garlic, cilantro and enough water to make stew consistency.
  7. Simmer until meat and vegetables are tender.
  8. Serve over rice.
  9. Option: add hot chili peppers or ground red pepper for a spicy stew.

 


ស្លាក

Pumpkin Okra