នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Included in this booklet are abstracts of the Second International Neem Conference.

Publication Details

  • Publisher: TZ-Verlagsgesellschaft
  • ISBN-10: 3880851565
  • Dewey Decimal: 632.96
  • ECHO Library: 632.96 SCH