នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

tilz.tearfund.org/en/resources/p...0/footsteps_99/

This issue of Tearfund's Footsteps publication looks at some major topics, and considers how all of us can play a role in making our communities, our agriculture and our activities more sustainable. Can the world’s nations come together to solve the massive global issue of climate change? The future looks difficult for humankind if we cannot come together as a global community to resolve this issue. There is a real need for Christians to show leadership and support advocacy work. We also consider new sources of renewable energy and how to adapt our agricultural practices.

Tearfund is a Christian international relief and development agency with more than 40 years' experience. We work with partners and the local church across the world to tackle the complex challenges of poverty. Tearfund is recognised as a leader in its work, integrating community development, disaster response and recovery, disaster risk reduction and advocacy. 


ស្លាក

Climate Change