នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2

tbsp olive oil  

5

cloves garlic peeled and chopped

4

  shallots peeled and chopped

2

  leeks cleaned and chopped

1

cup quinoa  

2

cups water  

1

tbsp tamari  

½

tsp marjoram  

½

tsp black pepper  

2

tbsp sun-dried tomatoes chopped

¼

cup lentils cooked

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Heat olive oil in a saucepan and sauté garlic, shallots and leeks for 10 minutes.
  2. Stir in quinoa, add water, tamari, marjoram and black pepper.
  3. Bring to a simmer.
  4. Cover and cook for 10 to 12 minutes, until quinoa is lightly cooked.
  5. Stir in tomatoes and lentils.
  6. Cover and let sit over low heat for 5 minutes.
  7. Adjust seasonings if needed.

 


ស្លាក

Quinoa Lentils