នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • The living mulch of Nepal
 • Unexpected source of income - Niger
 • Aggressive colonizers
 • Initiatives to combat savannization and land degradation in Ghana
 • Soil conservation and weed control
 • Green manures - Brazil
 • Cover crops - Honduras
 • Weed management - trees- Kenya
 • Labor issues - India
 • The yield of weeds
 • Selective weeding
 • Ox-weeders reduce workload