នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

afsic.nal.usda.gov/aquaculture-a...illess-farming

Aquaculture, hydroponics, aquaponics, aeroponics, and even vertical farming are emerging production technologies that do not use soil as a medium.