នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

handful winged bean leaves  

2

tbsp coconut grated

3

  red onions sliced

1

sprig curry leaf  

1

tbsp oil  

¼

tsp turmeric  

 

  salt to taste

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Wash and shred the leaves
  2. Mix together shredded leaves, coconut, green chilies, turmeric and salt, leave aside
  3. Heat the oil and sauté curry leaves and onion
  4. Add the leaves, stir well
  5. Cook for 5 minutes, stirring occasionally
  6. Add lime juice if preferred

 


ស្លាក

Winged Bean