នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Patrick Trail

Event: 2018 Cambodia Seed Saving & Soil Health Training (05 សីហា 2018)


ស្លាក

Seed Bank Seeds

តំបន់

Asia