នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

cup winged bean boiled seeds dehulled

1

tbsp onion chopped

½

tbsp green chilies chopped

 

  salt

 

 

  oil for frying

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Boil the soaked seeds and crush
  2. Add all ingredients and mix well
  3. Form into balls and flatten slightly
  4. Deep fry

 


ស្លាក

Winged Bean