នេះ Event មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
26 វិច្ឆិកា 2019 07:00 - 28 វិច្ឆិកា 2019 17:00
Hilltop hotel in Kigali-Remera (TENTATIVE), Rwanda
Presented By: ECHO East Africa, CFGB, and AgriProFocus
Registration CLOSED
Register Before:

25 វិច្ឆិកា 2019 23:59


Event Contact:

Sophia Kasubi (skasubi@echonet.org)


Best practices improving nutrition and sustainable agriculture in highland areas.

This ECHO Symposium will provide a network and training opportunity for those involved in alleviating hunger and poverty in highlands of East Africa. Three mornings of plenary sessions featuring knowledgeable and experienced speakers would be followed by afternoon workshops and discussion groups led by regional agricultural development workers and experts.

Symposium Dates - 26th-28th November, 2019
25th November Check-in and Fellowship 
26th - 28th November Meeting Days
29th November Check-out and Optional Post Symposium Tours 


តំបន់

East Africa