នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparatin

(crushed, diced, whole)

2

large grapefruit  

4

  lemons  

 

  boiling water  

1 ½

cups seedless raisins halved 

5

cups sugar  

1

cup coconut shredded

 ½

tsp ginger grated

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Peel grapefruit and lemons and shred rinds.
  2. Slice pulp very thinly
  3. Add boiling water to barely cover
  4. Add raisins
  5. Blend thoroughly and set aside in refrigerator overnight
  6. Add strained fruit, sugar, coconut, and ginger.
  7. Simmer until nearly candied.
  8. Pour into jars
  9. Hot Water Bath for 10 minutes

ស្លាក

Grapefruit