នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This publication is divided by practical procedures in growing coconuts and technical background of the coconut palm.  Also included are recipes using coconut meat.

Publication Details

  • ISBN-10: 0965704106
  • Dewey Decimal: 338.146
  • ECHO Library: 338.146 ROM