នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.youtube.com/watch.../watch

Uploaded on Sep 15, 2010

Katie From DaleysFruit.com.au demonstrates grafting citrus and discusses some of the benefits of buying a Grafted Fruit Tree


តំបន់

East Africa