នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This complete and informative text tells exactly how to get started in in the vermiculture business.

Publication Details

  • Published: 1975
  • Publisher: Bookworm
  • ISBN-10: 9916302008
  • ISBN-13: 978-0916302016
  • Dewey Decimal: 639.754
  • ECHO Library: 639.754 GAD