នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
This book may no longer be available in print.

Gods At War 

Publisher [United States] : City On A Hill Studio, [2012]

Media: DVD

Summary: This 6 episode series was filmed in a docudrama style Narrated by Kyle and featuring the late Chuck Colson (Prison Fellowship), Chuck Bentley (Crown Financial Ministries) and others telling their true stories. In these compelling stories, we will see some reflection of ourselves, and recognize the true battle that lies at the heart of all our sin struggles. These stories also point the way to victory, as we see the kind of life transforming power that Christ is ready to pour out in our lives as well

Description: set of 2 discs

Publication Details

  • Published: 2012
  • Publisher: City On A Hill Studio
  • ECHO Library: DVD 021 STAFF