នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Stacy Swartz and Dani Hurlbutt

Event: ECHO International Agriculture Conference 2018 (15 វិច្ឆិកា 2018)

This hands-on workshop will include making and applying two natural farming products. First, we will make a small
batch of indigenous microorganism (IMO) parent culture and show what it looks like to step it up to a liquid. Then
we will apply IMO liquid to treat the deep litter pig system. Lastly, we will make fermented fish amino acid (FFA) and
spray it on a tree as a foliar micronutrient spray.

Stacy Swartz, ECHO's Research and Publications Associate
Dani Hurlbutt, ECHO's Lowlands Intern