នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Josue Matute

Event: ECHO Congreso Agricultura y Desarrollo Comunitario - Managua Nicaragua (28 កញ្ញា 2016)


តំបន់

Latin America and ...