នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), Français (fr), Kiswahili (sw), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  1. Abstract, Kenya Journal of Mechanical Engineering, 2014 The aim of this study was to establish the feasibility of using super absorbent hydrogel in drying of maize (Zea mays L.) seeds under hermetic conditions to offer alternative solutions to seed drying. The performance of hydrogel in drying...
  2. Abstract. Journal of Food Science and Technology, 2016 The ability of superabsorbent polymers (SAP) in drying maize and controlling aflatoxin contamination was studied under different temperatures, drying times and SAP-to-maize ratios. Temperature and drying time showed significant influence on...
  3. Abstract,Trends in Food Science & Technology,June 2019, Pages 484-496 Highlights • Study presents review of common moisture content measurement methods. • Current techniques do not consider inherent difficulties in developing countries. • Analysis conducted to determine feasible methods for...
  4. Abstract, International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2019 The study investigates the applicability of solid desiccant system for drying of freshly harvested wheat grains in order to reduce the moisture content to an optimum level. Fast and low-temperature drying systems are...
  5. Seed storage can be a major problem because the majority of the world’s poor countries are located in the tropics, where the combination of high temperature and high relative humidity causes rapid deterioration of seed quality. In South Asia, seeds harvested before or during the monsoon season...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about Desiccant Systems