នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.sciencedirect.com/science/arti...4629915326028

Abstract, South African Journal of Botany, 2016

Highlights

 

•   Ticks and diseases caused by ticks have an enormous impact on animal production in Africa.
•   There is a growing resistance of ticks to commercially used acaricides.
•   Traditional healers use plants to combat tick infestations in many developing countries.
•   We evaluate the published efficacy of 66 plants species used to protect animals against ticks.

ស្លាក

Ticks Veterinary

Collections