នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://afs.okstate.edu/breeds/goats

Oklahoma State University Department of Animal Science

Goats: (Capra hircus)

The goat, along with sheep, were among the earliest domesticated animals. Goat remains have been found at archaeological sites in western Asia, such as Jericho, Choga, Mami, Djeitun and Cayonu, which allows domestication of the goats to be dated at between 6000 and 7000 B.C.

However, unlike sheep, their ancestry is fairly clear. The major contributor of modern goats is the Bezoar goat which is distributed from the mountains of Asia Minor across the Middle East to Sind.

Unlike sheep, goats easily revert to feral or wild condition given a chance. In fact, the only domestic species which will return to a wild state as rapidly as a goat is the domestic cat.


ស្លាក

Goat

Collections