នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), Português (pt), Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/mulch-bett...il-and-crop

Access Agriculture Training Video

You can make mulch from any locally available, dry plant material such as grass, or straw. Mulching is easy. And above all, it helps to save you water, time and labour whilst at the same enriching your soil and giving you a better harvest.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   English   Fon   French   Hindi   Kiswahili   Luganda   Marathi   Mooré   Persian / Farsi   Portuguese   Spanish