នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
Published: 20 កក្កដា 2010


This article originally from EDN Issue: 108_SUPPLEMENT [ Download Original Document ]

We often come across interesting material related to articles in EDN that could not fit into the available space in the issue. We share the most relevant of those here.

Here are a few photos of ways urine can be automatically separated from solid waste in an outhouse. For more information, see ECHO’s Technical Note about composting toilets.

 

 

 

|

Figure: A composting toilet at ECHO. The photo on the left shows a urinal with a hose (visible underneath) that goes to the catchment tank (outside of the outhouse; shown in the middle photo). Far right: A toilet seat with the funnel (see arrow) in the front to divert urine (again, a hose attached to the bottom goes to a separate chamber). With this system, there might be a slightly higher risk of enteric (intestinal) diseases entering the urine.
Figure: A composting toilet at ECHO. The photo on the left shows a urinal with a hose (visible underneath) that goes to the catchment tank (outside of the outhouse; shown in the middle photo). Far right: A toilet seat with the funnel (see arrow) in the front to divert urine (again, a hose attached to the bottom goes to a separate chamber). With this system, there might be a slightly higher risk of enteric (intestinal) diseases entering the urine.

 

 

 

 

Cite as:

ECHO Staff 2010. Writers’ Supplement to EDN 108. ECHO Development Notes no. 108