នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

journals.plos.org/plosone/articl...plosone/article

Abstract, PLOSone, 2019

Knowledge of the geographical distribution of soils is indispensable for policy and decision makers to achieve the goal of increasing agricultural production and reduce poverty, particularly in the Global South. A study was conducted to better understand the soilscapes of the Giba catchment (900–3300 m a.s.l.; 5133 km2) in northern Ethiopia, so as to sustain soil use and management. To characterise the chemical and physical properties of the different benchmark soils and to classify them in line with the World Reference Base of Soil Resources, 141 soil profile pits and 1381 soil augerings at representative sites were analysed. The dominant soil units identified are Leptosol and bare rock (19% coverage), Vertic Cambisol (14%), Regosol and Cambisol (10%), Skeletic/Leptic Cambisol and Regosol (9%), Rendzic Leptosol (7%), Calcaric/Calcic Vertisol (6%), Chromic Luvisol (6%) and Chromic/Pellic Vertisol (5%). Together these eight soil units cover almost 75% of the catchment. Topography and parent material are the major influencing factors that explain the soil distribution. Besides these two factors, land cover that is strongly impacted by human activities, may not be overlooked. Our soil suitability study shows that currently, after thousands of years of agricultural land use, a new dynamic equilibrium has come into existence in the soilscape, in which ca. 40% of the catchment is very suitable, and 25% is moderately suitable for agricultural production. In view of such large suitable areas, the Giba catchment has a good agricultural potential if soil erosion rates can be controlled, soil fertility (particularly nitrogen) increased, available water optimally used, and henceforth crop yields increased.